Select Page

ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ

 

 

ЗА ПРОЕКТА И ОБЩИ ЦЕЛИ

 

Проектът е съсредоточен върху прилагането на екологично безопасен биоконтролен агент, съответстващ на темата и работната програма, и ще доразвие концепцията за интегрирано управление на вредителите (ИУВ), като осигури: значително намаляване на икономическите загуби, причинени от избраните модели вредители в граничното горско стопанство, повишена гъвкавост на горите екосистемите към биотични и абиотични фактори, много по-нисък риск за околната среда и човешкото здраве, инструменти за оценка и управление на риска, свеждане до минимум на химическите методи за лечение.

Общата цел на проекта е бързото и ефективно опазване и защита на флората и фауната от биологична и човешка опасност, предотвратяване и свеждане до минимум на негативното въздействие на евентуални бедствия – в съответствие с TO 06 – Запазване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Това ще бъде постигнато чрез постигането на група от взаимно специфични цели веднага след жизнения цикъл на проекта:

СЦ 1 – Интегрирани иновативни методи за защита на горите чрез използване на естествен контрол на вредителите и разработени общи ТГС политики за борба с биологичните опасности;

СЦ 2 – Подобрена квалификация и инструментариум на компетентните органи за осъществяване на интервенции за опазване, защита и мониторинг на системите за биоразнообразие;

СЦ 3 – Повишена осведоменост на обществото за проблемите и политиките за балансирано опазване на биологичното разнообразие. Институтът за гората притежава уникалните академични познания за горите, РДГ Кърджали и Управляващият орган на НП “Дадя-Лефкими-Суфли” предоставят ценни практически познания в областта и да прилагат на практика откритията и иновациите на учените от БАН.

ЗА ПРОГРАМАТА

 

Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020 г. е съсредоточена върху следните четири приоритета:

 1. Конкурентна и иновативна трансгранична зона.
 2. Устойчив и адаптивен към климата трансграничен регион.
 3. По-добре свързана трансгранична зона.
 4. Трансграничен регион със социално включване.

Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020 цели също така:

– подобряване на трансграничното сътрудничество за по-добра защита на местното население от риска от наводнения;

– развитие и популяризиране на културното и природното наследство на граничния район;

– подобряване на управлението на водните ресурси и трансграничната свързаност (което означава намаляване на времето за пътуване до работното място, подобряване на безопасността на пътуванията);

– разширяване на социалното предприемачество в граничния район, което води до увеличаване на заетостта в социалните предприятия и увеличаване на предлагането на социални услуги от уязвими общности.

Програмата е съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните бюджети на Гърция и България.

 

ЗА ПАРТНЬОРИТЕ:

 

Водещ бенефициент: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Кърджали

РДГ Кърджали се намира в югоизточната част на България – Източните Родопи и части от Тракийската низина и Сакар планина.

Общата площ, управлявана от РДГ Кърджали, е 8051 км2, което е 7,3% от цялата територия на България. Горските територии в РДГ Кърджали са разпределени на 337 029 ха. Средният запас от дървесина на хектар е 98,2 m3. Недържавните гори са 19,02% от общата площ под контрола на дирекцията.

Партньор по проекта 2: ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА към БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институтът има 90 г. опит, започнал като специализирана “Служба за горско опитно дело”, изучаваща стопанисването и ползването на горите в България. Поставено е началото на фенологични наблюдения върху растежа на някои местни и чужди горскодървесни видове, заложени са първите стационарни опитни площи, създадени са метеорологични пунктове в горски екосистеми. Изследователската дейност на Института за гората е насочена в следните основни приоритетни направления:

 • Биологично разнообразие в горската флора и фауна, генетични ресурси – особености, разпространение и възможности за опазване и използване.
 • Структура, функциониране и адаптация на горските екосистеми към климатични промени.
 • Мониторинг, опазване и възстановяване на горите.
 • Лесовъдски и социално-икономически основи за устойчиво и многофункционално управление и ползване на горските ресурси.

Партньор по проекта 3: УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА НАЦИОНАЛЕН ГОРСКИ ПАРК “Дадя-Лефкими-Суфли”

Националният парк “Дадя-Лефкими-Суфли” е една от най-важните защитени територии на национално, европейско и международно ниво. Това е един от първите райони в Гърция, които се обявяват за защитени, тъй като тук съществуват много видове флора и фауна, открити на Балканския полуостров, Европа и Азия. Мозайката на ландшафта, образувана от борови и дъбови гори, прекъсната от клиринги, пасища и полета, е идеалното местообитание за различни видове птици. Националният парк е домакин на три от четирите вида лешояди на Европа (Черният лешояд, Белоглавият лешояд и египетският лешояд), като е дом на единствената размножителна популация на черни лешояди на Балканите.

КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

           

Той се състои от трима членове – по един от всеки партньор, като техни представители:

– за ВП: инж. Юлиян Русев;

– за ПП2: доц. Миглена Жиянски, дн;

– за ПП3: доц. Димитриос Бакалудис, дн.

 

 

 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

за ВП:

– Ръководител на проекта: ще бъде определен скоро

– координатор на проекта за ВП: инж. Васко Райчинов;

– Финансов мениджър: Златина Севова

за ПП 2:

– координатор на проекта за ПП2: проф. д-р Георги Георгиев;

– счетоводител на ПП2: Анна Борисова;

– технически сътрудник за ПП2: доц. Маргарита Георгиева, дн

за ПП 3:

– координатор на проекта за ПП3: Алкис Ставридис;

– счетоводител на ПП3: Анна Константиниду;

– технически сътрудник за ПП3: Харис Папалександрис

Целеви групи, които ще бъдат постигнати от проекта

 

Партньорите по проекта идентифицират целевите групи по проекта, които трябва да бъдат постигнати до различни дейности.

 

Целевите групи  , към които са предназначени mearusres за информация и публичност са:

 

+  Широката общественост.  Целта е повишаване на информираността по отношение на целите и резултатите от проект “Общи трансграничните политики за опазване на горите” с акроним FORPRO, финансирани от Трансгранично сътрудничество програма INTERREG VA Гърция – България 2014 – 2020 и нейната финансова вноска; привличане на интереса на широката общественост и гарантиране на прозрачността на процеса на изпълнение на програмата; гарантиране на равен достъп до информация за всичко, което може да е интерес, както и повишаване на осведомеността на обществеността за положителната роля на програмата.

 

+  Местни, регионални и национални органи, които участват в управлението на горския фонд.  Това е основната целева група на проекта, който информацията за планираните събития и резултатите в областта

 

на интегрираната вредители управи трябва да се достигне. Това е целевата група, която може да доведе до умножаване на ефекта от интегрирани иновационни методи за опазване на горите, чрез използването на естествен контрол на вредители и

 

използване на разработените общи политики на трансгранични за борба с биологичните заплахи.

 

+  Университети и научни институции.  Това е друга много важна целева група, която информацията за планираните събития и резултатите в областта на интегрираните вредители управи трябва да се достигне. Това е целевата група, които могат да се положат научна основа за разрешаване на проблемите и да доведе до разработването на интегрирани методи за опазване на горите, чрез използването на естествен контрол на вредители и използването на разработените общи трансгранични политиките за борба с биологичните заплахи.

 

+ Организации с нестопанска цел – И в двете страни има редица функциониращи организации с нестопанска цел, занимаващи се с опазването на околната среда и горите, които имат голяма мрежа не само в трансграничния регион, но във всички страни. Те трябва да бъдат запознати и добре информирани по отношение на резултатите от проекта и възможностите за използване на иновативни методи за опазване на горите, чрез използването на природен  

 

контрол на вредители и използването на разработени политиките за борба с биологичните заплахи. Целта е, че тези организации имат възможността да се разпространяват добрите практики в други региони на двете страни, защото проблемът, че проектът FORPRO е борба, присъства във всички горски територии.

 

+  Местни, регионални, национални, европейски и специализирани медии,  които допринасят за популяризирането на проекта – Media е нашата основна целева група, която може да разпространява информация до всички други целеви групи най-

 

ефективно. Голяма част от измерените в политиката за разпространение изправен именно медиите, защото това е основният канал за разпространение на резултатите от проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

 

Всички специфични за проекта цели могат да бъдат постигнати само при наличие на следните последователни резултати от проекта:

 • Разработена интернет страница на проекта
 • Изпълнени обществени събития
 • Разпространени рекламни материали, инструменти, практики и методологии
 • Определени и оценени горски територии
 • Идентифицирани биологични опасности
 • Разработени иновативни методи за защита на горите чрез използване на естествен контрол на вредителите
 • Извършена пилотна операция в избрани горски територии
 • Разработена система за мониторинг
 • Проведена оценка на анализа и на щетите, причинени от абиотични фактори
 • Извършен мониторинг на водосбора и оттока на водите
 • Усъвършенствани методи за визуализация на данните за събраните данни от Земята и във въздуха, както и за обработваните данни
 • Разработени общи политики за биоразнообразие
 • Доставено оборудване за мониторинг и наблюдение
 • Проведени обучения на съответните заинтересовани страни
 • Оценени и класифицирани данни – прилагане на решение за интегриране на данни
 • Подготвена информационна уеб платформа за двете страни на границата
 • Осигурена адекватна поддържаща инфраструктура

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Преките и непосредствени предимства, произтичащи от дейностите по проекта и резултатите от него, са следните:

 • Повишена информираност на обществото по проблемите на проекта;
 • Обмен на данни чрез функциониране на обща информационна система;
 • Подобрена база за координирани действия чрез извършен мониторинг и анализ на ефектите на абиотичните фактори и разработена от Общите политики за биоразнообразие;
 • Разработено интегрирано управление на програмите за контрол на най-опасните вредители в горите въз основа на биологични агенти и намаляване на употребата на инсектициди;

Резултатите от проекта са в пълно съответствие с посочените целеви резултати на програмата, както следва:

 • Повишена честота на общите подходи за опазване на биоразнообразието от двете страни на границата;
 • Повишена ефективност на координираните действия за опазване на биоразнообразието (особено в областта на водните екосистеми);
 • Повишена честота на действия за защита на про-активните видове;
 • Подобрена степен на опазване на защитените местообитания.

Проектът пряко допринася за специфичния за програмата индикатор “Увеличаване на % на области от мрежата Натура 2000, отчитащи отлична или добра степен на опазване”. Положителните въздействия ще се получат от под-резултатите от проекта:

 • създаване на обща база данни, която с времето би могла да направи оценка на опасностите и възможните рискове и количествено определяне на съвместните политики и цели за подобряване;
 • Мерките за опазване и защита се проектират чрез трансфер на ноу-хау през границата;
 • Мониторинг на горските екосистеми, дивечовите местообитания и популациите от дивеч;
 • Предотвратяване на бракониерството и незаконната сеч и други незаконни практики;
 • Мониторинг и установяване на щети от снеголом, снегопад, ветролом, свлачища и масиви в недостъпни райони;
 • По-ефективен контрол и връзка в ситуации на горски пожари или други природни бедствия и създаване на база за техническо развитие за мониторинг на горските пожари с БВС;

• Централизирана информационна система с непрекъснато актуализирана база данни

 

PROJECT TERMS AND WORK PACKAGES

 

 

 

WP

WORK PACKAGE NAME

STARTING AT:

ENDING AT:

WP 1

Project Management & Coordination

October 6th, 2017

October 5th, 2019

WP 2

Communication & Dissemination

October 6th, 2017

October 5th, 2019

WP 3

Protection of biodiversity by bio factors

October 6th, 2017

October 5th, 2019

WP 4

Monitoring and analysis of abiotic factors’ effects

February 1st, 2018

October 5th, 2019

WP 5

Providing the necessary equipment, training and implementation

October 6th, 2017

October 5th, 2019

 Useful Links:

Търсене

Визуализация

project “Common cross-border policies for forest protection” – acronym FORPRO

Прелитане над гората

Информация за програмата и проекта

“Тази уеб страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата са отговорност единствено на РДГ Кърджали (Регионална Дирекция по Горите Кърджали ) и по никакъв начин не могат да бъдат взети, за да не отразява възгледите на Европейския съюз, страните-участнички, Управляващия орган и Съвместния секретариат “  .

Регионална политика на ЕС: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 
Уебсайт на Програмата: http://www.greece-bulgaria.eu 
Уебсайтове на партньорите:

ПП2 –  Институт за гората – Българска академия на науките

Архив

February 2018

January 2018

Галерия