Select Page

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΈΡΓΟ

 

Το έργο επικεντρώνεται στην εφαρμογή παράγοντα βιολογικού ελέγχου, ασφαλούς από περιβαλλοντικής απόψεως και θα προωθήσει την έννοια του IPM παρέχοντας: σημαντική μείωση των οικονομικών απωλειών που προκαλούνται από το επιλεγμένο μοντέλο παρασίτων στη διασυνοριακή δασοκομία, αυξημένη ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων των δασών σε βιωτικούς και αβιωτικούς παράγοντες,  μείωση των κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, εργαλεία αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου που ελαχιστοποιούν τις χημικές επεξεργασίες.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία της χλωρίδας και της πανίδας από βιολογικούς και ανθρώπινους κινδύνους, που προλαμβάνει και ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις των πιθανών καταστροφών – σύμφωνα με την Θεματικό Στόχο 06 – διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Θα επιτευχθεί μέσα από την πλήρωση των ομαδικών και αμοιβαίων ειδικών στόχων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου:

Ειδικός Στόχος 1 – Ολοκληρωμένες καινοτόμες μέθοδοι για την προστασία των δασών, με τη χρήση φυσικού ελέγχου των παρασίτων και των αναπτυγμένων κοινών πολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση των βιολογικών κινδύνων.

Ειδικός Στόχος 2 – Βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και του εξοπλισμού των αρμοδίων αρχών για τη διεξαγωγή παρεμβάσεων διατήρησης, προστασίας και παρακολούθησης των συστημάτων βιοποικιλότητας.

Ειδικός Στόχος 3 – Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα προβλήματα και τις πολιτικές για την ισορροπημένη προστασία της βιοποικιλότητας. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών έχει τις μοναδικές ακαδημαϊκές γνώσεις για τα δάση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Kardzhali και ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού “Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου” παρέχουν πολύτιμες πρακτικές γνώσεις στον τομέα και εφαρμόζουν τις ανακαλύψεις και τις καινοτομίες των επιστημόνων από το ΒΑΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤO ΠΡOΓΡAMMA

 

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 εστιάζεται στις ακόλουθες τέσσερις προτεραιότητες:

1. Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή.

2. Βιώσιμη και κλιματικά προσαρμοσμένη διασυνοριακή περιοχή.

3. Καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή.

4. Διασυνοριακή περιοχή που δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις ομάδες ανθρώπων να συμμετέχουν στην κοινωνική δραστηριότητα.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 στοχεύει επίσης:
– στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας για την καλύτερη προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο των πλημμυρών;
– στην ανάπτυξη και διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της παραμεθόριας περιοχής;
– στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της διασυνοριακής σύνδεσης (που σημαίνει μείωση του ποσού του χρόνου για μετακινήσεις, τη βελτίωση της ασφάλειας των ταξιδιών);
– στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην παραμεθόρια περιοχή, που οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και αύξηση της προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Kardzhali

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Kardzhali τοποθετείται στο Νοτιοανατολικό ανατολικό τμήμα της Βουλγαρίας, στην Ανατολική Ροδόπη και σε τμήματα της κοιλάδας της Θράκης και το βουνό Sakar. 
Συνολικά, η περιοχή που διαχειρίζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Kardzhali είναι 8051 km2, η οποία είναι 7,3% του συνόλου της επικράτειας της Βουλγαρίας. Τα δάση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Kardzhali απλώνονται σε 337.029 εκτάρια. 
Το μέσο απόθεμα ξυλείας ανά εκτάριο είναι 98,2 m3. Τα μη κρατικά δάση ανέρχονται σε 19,02% επί της συνολικής έκτασης που ελέγχει η Διεύθυνση. 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2: Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών έχει 90 χρόνια εμπειρίας στην Επιστήμη των Δασών, μελετώντας τη διαχείριση και αξιοποίηση των δασών στη Βουλγαρία. Φαινολογικές παρατηρήσεις σχετικά με την ανάπτυξη ορισμένων τοπικών και ξενικών ειδών δασών ξεκίνησαν: οι πρώτες δειγματοληψίες έγιναν και μετεωρολογικοί σταθμοί δημιουργήθηκαν σε δασικά οικοσυστήματα. Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών κατευθύνεται προς τα ακόλουθα βασικά πεδία προτεραιότητας της μελέτης:

 • τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και της πανίδας του δάσους, ιδιαιτερότητες των γενετικών πόρων, η διάδοση και οι δυνατότητες για τη διατήρηση και αξιοποίηση της;
 • τη δομή, λειτουργία και προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή;
 • την παρακολούθηση, προστασία και αποκατάσταση των δασών;
 • τη δασοκομική και κοινωνικο-οικονομική βάση για τη βιώσιμη και πολυλειτουργική διαχείριση και αξιοποίηση των δασικών πόρων.

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3: Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού “Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού “Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου” διαχειρίζεται μια από τις πιο σημαντικές προστατευόμενες περιοχές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι μία από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που κηρύχθηκε ως προστατευόμενη, λόγω του σημαντικού μεγέθους της χλωρίδας και της πανίδας που παρατηρείται και αποτελείται από είδη που συνυπάρχουν και έχουν βρεθεί στη Βαλκανική χερσόνησο, στην Ευρώπη και στην Ασία. Η μορφολογία του τοπίου που αποτελείται από πεύκα και δάση δρυός, διακόπτεται από ξέφωτα, λιβάδια και χωράφια, που είναι ο ιδανικός βιότοπος για τα αρπακτικά πουλιά. Το Εθνικό Πάρκο φιλοξενεί τρία από τα τέσσερα είδη γυπών της Ευρώπης (ο Μαυρόγυπας, ο Γρύπας και ο αιγυπτιακός γύπας), ενώ αποτελεί το μέρος όπου ο μοναδικός πληθυσμός μαυρόγυπα αναπαράγεται στα Βαλκάνια.

 

ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αποτελείται από τρία μέλη – ένα από κάθε εταίρο, ως νόμιμοι εκπρόσωποι τους:

–         για την LB: Διπλ. μηχανικοσ Yulian Ρούσεβ

–         για ΡΒ2: Αναπλ. prof. Miglena Zhiyanski, PhD

–         για την PB3: Αναπλ. prof. Δημήτριος Μπακαλούδης, PhD

 

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου:

–         Διαχειριστής του έργου LB: θα οριστεί σύντομα

–         Συντονιστής του έργου LB: Διπλ. μηχανικοσ Vasko Raychinov

–         Οικονομικός Διευθυντής: Zlatina Sevova

Από τον Εταίρο του έργου 2:

–         Συντονιστής του έργου ΡΒ2: Καθηγητής Georgi Georgiev, PhD

–         Λογιστής ΡΒ2: Άννα Μπορίσοβα

–         Τεχνικός βοηθός ΡΒ2: Αναπλ. καθηγήτρια Μαργαρίτα Georgieva, PhD

Από τον Εταίρο του έργου 3:

– Συντονιστής έργου PB3: Άλκης Σταυρίδης,

– Λογιστής PB3: Άννα Κωνσταντινίδου,

– Τεχνικός βοηθός PB3: Χαράλαμπος Παπαλεξάνδρης

 

Ομάδες στόχους που θα επιτευχθούν από το πρόγραμμα

 

Οι εταίροι του έργου προσδιορισμό των ομάδων-στόχων του έργου που πρέπει να επιτευχθεί με διάφορες δραστηριότητες.

 

Οι ομάδες-στόχοι  στους οποίους οι mearusres πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται είναι:

 

+  Το ευρύ κοινό.  Ο στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου «Κοινές διασυνοριακές πολιτικές για την προστασία των δασών» με ακρωνύμιο FORPRO, που χρηματοδοτείται από Διασυνοριακή Συνεργασία Πρόγραμμα INTERREG VA Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 και την οικονομική συμβολή της? προσελκύοντας το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού και τη διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος? διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση όλων στις πληροφορίες που μπορεί να είναι ενδιαφέρον, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον θετικό ρόλο του προγράμματος.

 

+  Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που εμπλέκονται στη διαχείριση του ταμείου δασών.  Αυτή είναι η κύρια ομάδα-στόχος του έργου το οποίο οι πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα στον τομέα

 

Ολοκληρωμένων παράσιτα διοικήσεις πρέπει να φτάσει. Αυτή είναι η ομάδα-στόχος που μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος των ολοκληρωμένων καινοτόμων μεθόδων για την προστασία των δασών μέσω της χρήσης του φυσικού ελέγχου για τα παράσιτα και η

 

χρήση των αναπτυγμένων κοινών διασυνοριακών πολιτικών για την καταπολέμηση των βιολογικών απειλών.

 

+  Πανεπιστήμια και επιστημονικά ιδρύματα.  Αυτή είναι η άλλη πολύ σημαντική ομάδα-στόχος που οι πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα αποτελέσματα στον τομέα της ολοκληρωμένης παράσιτα διοικήσεις πρέπει να φτάσει. Αυτή είναι η ομάδα-στόχος που μπορεί να θέσει την επιστημονική βάση για την επίλυση των προβλημάτων και να οδηγήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μεθόδων για την προστασία των δασών μέσω της χρήσης του φυσικού ελέγχου των παρασίτων και τη χρήση των αναπτύξει κοινές διασυνοριακές πολιτικές για την καταπολέμηση των βιολογικών απειλών.

 

+ Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις – στις δύο χώρες υπάρχει ένας αριθμός των λειτουργούντων μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος και των δασών που έχουν ένα ευρύ δίχτυ όχι μόνο στη διασυνοριακή περιοχή, αλλά σε όλες τις χώρες. Πρέπει να εξοικειωθούν και καλά ενημερωμένοι σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου και τις ευκαιρίες για τη χρήση καινοτόμων μεθόδων για την προστασία των δασών μέσω της χρήσης των φυσικών  

 

έλεγχος για παράσιτα και τη χρήση των αναπτύξει πολιτικές για την καταπολέμηση των βιολογικών απειλών. Ο στόχος είναι ότι οι οργανώσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να διανέμουν τις καλές πρακτικές σε άλλες περιοχές των δύο χωρών, διότι το πρόβλημα ότι το έργο FORPRO είναι η καταπολέμηση της, είναι παρούσα σε όλα τα εδάφη των δασών.

 

+  Οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές, ευρωπαϊκές και εξειδικευμένων μέσων ενημέρωσης,  τα οποία συμβάλλουν στην εκλαΐκευση του έργου – Media είναι η κύρια ομάδα-στόχος μας, η οποία μπορεί να διανέμει πληροφορίες για όλες τις άλλες ομάδες-στόχους πιο

 

αποτελεσματικά. Ένα μεγάλο μέρος από τη μετρούμενη στην πολιτική για τη διάδοση αντιμετωπίζει συγκεκριμένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επειδή είναι το κύριο κανάλι για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Συνολικά, οι ειδικοί στόχοι του έργου, μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την παρουσία των παρακάτω συνεκτικών παραδοτέων του έργου:

 • Ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου
 • Πραγματοποίηση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού
 • Διάχυση του διαφημιστικού υλικού με εργαλεία, πρακτικές και μεθοδολογίες ενημέρωσης
 • Επιλογή και αξιολόγηση δασικών περιοχών
 • Αναγνωρισμένοι βιολογικοί κίνδυνοι
 • Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την προστασία των δασών από τη χρήση φυσικού ελέγχου των παρασίτων
 • Διενέργεια πιλοτικής λειτουργίας σε επιλεγμένες δασικές περιοχές
 • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης
 • Διενέργεια αξιολόγησης της ανάλυσης και της ζημίας που προκλήθηκε από αβιοτικούς παράγοντες
 • Διενέργεια ελέγχου των αποθεμάτων νερού και της παρατηρούμενης μείωσης τους
 • Μέθοδοι ενσωματωμένης οπτικοποίησης δεδομένων για τα στοιχεία που συλλέγονται στη γη και στον αέρα, καθώς και επεξεργασία δεδομένων
 • Ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τη βιοποικιλότητα
 • Παράδοση εξοπλισμού παρακολούθησης και παρατήρησης
 • Συνεχόμενη επιμόρφωση για τους ενδιαφερόμενους φορείς
 • Αξιολόγηση και ταξινόμηση δεδομένων – εφαρμογή ενοποίησης δεδομένων
 • Προετοιμασία πληροφοριακού υλικού για τη διαδικτυακή πλατφόρμα και για τις δύο πλευρές των συνόρων

Παροχή κατάλληλης υποστηρικτικής υποδομής

 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Τα άμεσα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του προγράμματος και τα παραδοτέα είναι τα εξής:

 • Η αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με το σκοπό του έργου
 • Ανταλλαγή δεδομένων με τη λειτουργία ενός κοινού συστήματος πληροφοριών
 • Βελτιωμένη βάση για συντονισμένες ενέργειες, μέσω της παρακολούθησης και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων από τους αβιοτικούς παράγοντες και ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τη βιοποικιλότητα
 • Ανάπτυξη βελτιωμένης διαχείρισης του έργου, για τον έλεγχο των πιο επικίνδυνων παράσιτων στα δάση με βάση τους βιολογικούς παράγοντες και τη μείωση της χρήσης εντομοκτόνων.

Τα αποτελέσματα του έργου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους στόχους του προγράμματος και είναι οι εξής:

 • Αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης κοινών προσεγγίσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας και στις δύο πλευρές των συνόρων
 • Αύξηση στην αποτελεσματικότητα των συντονισμένων δράσεων προστασίας της βιοποικιλότητας (ιδιαίτερα στον τομέα των υδρόβιων οικοσυστημάτων)
 • Αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης ενεργών δράσεων προστασίας των ειδών
 • Βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευόμενων οικοτόπων στη διασυνοριακή περιοχή.

Το έργο συμβάλλει άμεσα στον ειδικό δείκτη αποτελέσματος του προγράμματος – “Αύξηση του ποσοστού των περιοχών Natura που αναφέρουν άριστο ή καλό βαθμό διατήρησης“. Οι θετικές επιπτώσεις θα προέρχονται και από τα επιμέρους αποτελέσματα:

 • Δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων, που στην πορεία θα είναι δυνατή η αξιολόγηση των υπαρκτών και των πιθανών κινδύνων, καθώς και ποσοτικοποίηση των κοινών στόχων και πολιτικών για βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
 • Σχεδιασμό μέτρων διατήρησης και προστασίας μέσω της μεταφοράς της τεχνογνωσίας πέρα ​​από τα σύνορα.
 • Παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων, βιοτόπων και θηραμάτων.
 • Πρόληψη της λαθροθηρίας και της παράνομης υλοτομίας και άλλων παράνομων πρακτικών.
 • Παρακολούθηση των ζημιών που πραγματοποιούνται από την έντονη και μη χιονόπτωση, τους ισχυρούς ανέμους που απογυμνώνουν δυσπρόσιτες περιοχές.
 • Πιο αποτελεσματικός έλεγχος και αλληλεπίδραση σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών και την καθιέρωση της βάσης για την τεχνική ανάπτυξη της παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών με ειδικό εξοπλισμό.

Κεντρικό σύστημα πληροφοριών με βάση δεδομένων που συνεχώς ενημερώνεται.

 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

WP

WORK PACKAGE NAME

STARTING AT:

ENDING AT:

WP 1

Project Management & Coordination

October 6th, 2017

October 5th, 2019

WP 2

Communication & Dissemination

October 6th, 2017

October 5th, 2019

WP 3

Protection of biodiversity by bio factors

October 6th, 2017

October 5th, 2019

WP 4

Monitoring and analysis of abiotic factors’ effects

February 1st, 2018

October 5th, 2019

WP 5

Providing the necessary equipment, training and implementation

October 6th, 2017

October 5th, 2019

 Useful Links:

Търсене

Визуализация

project “Common cross-border policies for forest protection” – acronym FORPRO

Прелитане над гората

Информация за програмата и проекта

«Αυτή η ιστοσελίδα έχει παραχθεί με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δασικής Kardzhali (Регионална Дирекция по Горите Кърджали ) και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που συμμετέχουν, τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Γραμματεία»  .

Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/ 
Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://www.greece-bulgaria.eu 
Ιστοσελίδες των εταίρων:

ΡΒ2 –  Институт за гората – Българска академия на науките

Архив

February 2018

January 2018

Галерия